Professors

Current Students

Lu qiumin(卢秋旻) Guo Kaicheng(郭开诚) Tang Dongjie(汤东劼)
Wu Chenggang(吴承刚) Zhu Liang(朱良) Lei Zhanyao(雷瞻遥)
Wang Wenjie(王文杰) Jin Wei(金炜) Li Jiasen(李嘉森)
Yu Xingzi(余兴梓) Hong Yang(洪旸) Wang Yun(汪沄)
Tu Bingjie(涂冰洁) Gu Qiqi(顾琦琪) Wu Chenpeng(吴晨鹏)
Xie Jiahang(谢佳航) Xue Jingwen(薛景文) Jiang Jiandong(江建东)
Shi Chengyu(施乘宇) Deng Tianmai(邓天迈) Xiang Yuxin(项羽心)
Gu Yicheng(顾翼成) Wang Xiaoran(王笑然) Zhou Yitian(周义天)
Xiong Tianchen(熊添晨) Li Yue(李玥) Chen Yuchi(陈禹池)
Jiang Yufan(江玙璠) Xiong Tianlei(熊天磊) Hu Xuyan(胡絮燕)
Liu Zhuo(刘茁) Liu Yao(刘尧) Yuan HangYu(袁航宇)
Hu Han(胡涵) Guo Mengqi(郭梦琪)

Former Students
点击加载更多