Xiang Yuxin(项羽心)

自我介绍/专业方向

项羽心,2021级硕士生,本科期间主要研究多虚一虚拟化,现在从事云渲染相关的研究。

项目/工作经历

  • 2021- Present, MS, Shanghai Jiao Tong University. Advisor: Prof. Zhengwei Qi
  • 2020.7- 2020.8, SDE Intern, Optiver Shanghai
  • 2017-2021, BS, Shanghai Jiao Tong University