Xianming Zhong has presented a paper in NPC 2013

Xianming's presentation